در این بخش تقویم همایشها و اخبار نشستهای مرتبط با آلودگی هوا و صوت قرار خواهد گرفت.