امپ هاي LED تقريباً همه اثرات زيست محيطي موجود طبق فاكتورهاي قابل مقايسه موجود كاهش مي دهند. واحد عملكردي اندازه گيري به عنوان مبنايي براي مقايسه با توجه به اثرات زيست محيطي در انواع محصولات مي باشد. بعنوان مثال اثرات زيست محيطي فن آوري هاي روشنايي را در هر لامپ مي توان بر اساس طول عمر لامپ و يا روشنايي لامپ (لومن ) در ساعت اندازه گيري كرد. تمامي فعاليت هاي مرتبط با عمر مفيد محصول شامل تقاضاي انرژي و ضايعات زيست محيطي از مرحله توليد ، ذخيره سازي ، حمل و نقل و مصرف محصولات مي باشد. در بخش پاياني فاز مصرف، ضايعات زيست محيطي مرتبط با دفع ، بازيافت يا استفاده مجدد را بر اساس برنامه هاي مدون مي توان تحت كنترل قرار داد. بطور مثال در سال 2009 اثرات زيست محيطي بر منابع آب ، هوا و خاك در مراحل توليد، حمل و نقل، استفاده مجدد و دفع در هر محصول روشنايي مورد مطالعه قرار گرفت و مشخص شد كه با استفاده مجدد، بازسازي و بازيافت آنها ميزان اثرات زيست محيطي كاهش مي يابد. لامپهاي فلوئورسنت فشرده يا همان مهتابي هاي كم مصرف حاوي مقادير اندكي جيوه است. در نتيجه نمي توانيم بدون خطر بالقوه از تماس با آنها چشم پوشي كنيم . ديودهاي نوري LED عاري از جيوه در ساختار خود بوده و جايگزيني مناسب براي روشنايي مي باشد زيرا لامپهاي ديگر داراي حدود 5 ميلي گرم جيوه در ساختار توليدي خود بوده كه در اثر شكستن احتمال پخش جيوه در فضاي ساختمان و آلودگي هواي داخلي مي باشد كه ديودهاي نوري بدليل عدم كاربرد جيوه در ساختمان خود جايگزين مناسب و در راستاي حفظ مسائل زيست محيطي مي باشد. اثرات اقتصادي : كاربرد لامپ هاي LED به جاي لامپ هاي ديگر هزينه توليد و خريد آنها مي باشد كه از نظر اقتصادي مقرون به صرفه نيست و فعلاً از بابت كارايي، رنگ و هزينه جايگاه مناسبي ندارد.