در این ویدئوی آموزشی به هر سلول از اکسل با توجه به مقدار درون آن یک رنگ اختصاص داده می شود.

این خاصیت را لجند اتوماتیک auto legend گویند.

جهت مشاهده از لینک زیر استفاده کنید: