مدل CORMIX مورد تایید آژانس EPA و به منظور مدلسازی آلودگی دریا و به طور کلی آبهای سطحی به کار می رود