مدل FLEXPART یک مدل لاگرانژی جهت مدلسازی پخش و پراکنش غلظت می باشد.

این مدل ابتدا به صورت FLEXTRA ارائه شد که کار آن منشایابی TRAJECTORY بود و بعدها قابلیت پخش و پراکنش نیز به آن اضافه شد و به نام FLEXPART ارائه شده است.

هر دو مدل FLEXTRA , FELXPART اوپن سورس بوده و رایگان قابل دانلود می باشد.

عملکرد هر دوی این مدلها در ترکیب با هم شبیه به مدل HYSPLIT بوده و اگر با یکدیگر کوپل گردند قادر به به ترجکتوری پیشرو FORWARD و پسرو BACKWARD و همچنین مدلسازی پخش و پراکنش غلظت DISPERSION خواهند بود

مدل FLEXPART مخفف FLEXIBLE PARTICLE DISPERSION MODEL و مدل FLEXTRA مخفف FLEXIBLE TRAJECTORY MODEL می باشد.

مدل FLEXTRA, FELXPART قادر به حل معادلات انتقال، پخش تلاطمی، ته نشست و ... در مقیاس محلی تا قاره ای می باشند.