مدل SIRANE یک نرم افزار فرانسوی به منظور مدلسازی پخش و پراکنش آلودگی هوا در محیط های شهری است.

این مدل هم تحت ویندوز و هم تحت لینوکس ارائه شده است و از معدود مدلهای فوتوشیمیایی تحت ویندوز می باشد.

مدل SIRANE مخصوص محیطهای شهری URBAN می باشد و قادر به مدلسازی آلودگی هوا در مناطق تنگ و کریدورهای بین ساختمان های شهری STREET CONYON و مدلسازی آلودگی نزدیک منابع خطی با رزولوشن بالا (10 متر) می باشد.

بنابراین این مدل هم قادر به مدلسازی پخش و پراکنش در CANOPY شهری می باشد و هم مدلسازی پخش و پراکنش در لایه اختلاط اتمسفری را میتواند انجام دهد.

این مدل قادر به در نظر گرفتن تشکیل ازن و تبدیل اکسیدهای نیتروژن به یکدیگر (چرخه چپمن CHAPMAN CYCLE) می باشد.

مدلسازی ته نشت خشک و تر ذرات و گازها از دیگر امکانات مدل SIRANE می باشد.