مدل PFLOTRAN از جمله مدلها و کدهای ارائه شده جهت مدلسازی جریانات سیال در محیطهای متخلخل و نفوذپذیر است.

مدل PFLOTRAN عملکردی قابل مقایسه با مدل FEHM دارد.

مدل PFLOTRAN مناسب برای اجرای موازی می باشد و برای این امر توسعه داده شده است.

کد PFLOTRAN با زبان برنامه نویسی FORTRAN نوشته شده است.

در مقایسه با مدل FEHM، دارای امکانات کمتری بوده اما اجرای آن ساده تر است.

قابلیتهای مدل PFLOTRAN به شرح زیر است:
Richard's Equation-

Thermo-Hydro-Chemical-
Multiphase Water-Supercritical CO2-
Surface Flow-
Discrete Fracture Network-
-Aqueous Complexation-
Sorption-
Mineral Precipitation and Dissolution-
Multiple Continuum for Heat-
Subsurface Flow-Reactive Transport Coupling-
Multiphase Ice-Water-Vapor Flow-
Structured and Unstructured Grids-
Multiple Realizations-
Multiple Inputs-
Parallel I/O-

کدهای این مدل در وبسایت زیر قابل دسترسی می باشد: