مدل دو بعدی SCOAR یک کد می باشد که با هدف اولیه کوپل WRF و ROMS ساخته شد.

بعدها مدل SCOAR گسترش پیدا کرد و قادر به کوپلینک ROMS-WRF-WW33 گردید.

مدل WW3 یک مدل جهانی جهت مدلسازی مشخصات امواج اقیانوسی اعم از ارتفاع و تناوب و غیره است.

مدل ROMS هم یک مدل اقیانوسی می باشد که در همین وبسایت در موردش مطالبی عنوان شده است.

مدل SCOAR توسط مرکز اقیانوس شناسی وودز هول ماساچوست آمریکا ارائه شده است و کد آن باز بوده و قابل دانلود است.

https://hseo.whoi.edu/scoar-model/