نرم افزار nutrient delivery ration یکی از نرم افزارهای مجموعه Invest به منظور ارزشگذاری خدمات اکوسیستمی نگهداری مواد مغذی می باشد.

مواد مغذی nutrient همانند رسوبات جزو موادی هستند که می توانند کیفیت آب را دچار اشکال کنند طوری که آب نیازمند تصفیه خواهد بود.

مواد مغذی مانند نیتروژن و فسفر که به عنوان کود در مزارع استفاده می گردند یکی از مهمترین منابع انتقال مواد مغذی به جریانات آب می باشد. این مواد در اثر بارندگی یا برف در آب محلول شده و از منظر خارج شده و وارد آبهای سطحی می گردند.

علاوه بر مواد فوق، پساب خروجی کارخانجات نیز از دیگر منابع آلوده کننده آبها است که مورد بحث ما در نرم افزار ndr نمی باشد.

مدل نسبت تحویل مواد مغذی nutrient delivery ration به بررسی توانایی نگهداشت مواد مغذی توسط پوشش گیاهی می پردازد.

گیاهان و خاک قابلیت جذب و نگهداری مواد مغذی را دارند بنابراین از این نظر یک خدمت اکوسیستم محسوب می گردند چرا که مانع از آلوده شدن آبهای سطحی شده اند.

گیاهان هم به دلیل جذب مستقیم مواد مغذی توسط ریشه و هم به دلیل ایجاد تاخیر در حرکت مواد مغذی در حذف مواد مغذی از منظر و ممانعت از ورود آنها به جریانات سطحی مفید هستند.

خاکها نیز به عنوان یک نوع پوشش گیاهی و کاربری اراضی، قادر به دام انداختن مواد مغذی و ممانعت از ورود آنها به جریانات آب سطحی است.

بنابراین در نرم افزار ndr به نقش تصفیه کنندگی پوشش گیاهی و کاربری اراضی توجه شده است و هدف از نرم افزار ndr تعیین سهم اکوسیستم زمینی در کاهش آلودگی آب می باشد.

مدل ndr به طور پیش فرض برای نیتروژن و فسفر طراحی شده است اما ساختار نرم افزار ndr طوری است که میتواند برای سایر مواد مغذی آلاینده (مانند پاتوژنها، مواد آلی پایدار و غیره) نیز در صورت موجود بودن اطلاعات آنها توسط کاربر استفاده گردد.