نرم افزار sdr مخفف sediment delivery ratio بوده و یکی از نرم افزارهای Invest به منظور ارزشگذاری خدمات اکوسیستمی می باشد.

خدمت اکوسیستمی نگهداری رسوب (ممانعت از تحویل آن به جریان آب) یکی از مهمترین خدمات اکوسیستمی می باشد که بر روی کیفیت آب و مدیریت مخازن آب تاثیر چشمگیری دارد.

در نرم افزار sdr به تخمین پتانسیل یک منظر در حفظ و نگهداری و تولید رسوب خواهیم پرداخت و محل تولید و محل تحویل رسوب را در یک منظر بررسی خواهیم کرد.

در حال حاضر در بسیاری از نقاط جهان شاهد افزایش تولید و تحویل رسوب هستیم که باعث کاهش کیفیت آب، ایجاد مشکل در آبیاری پایین دست، ایجاد مشکلات در امر گردشگری و تفریح و همچنین باعث ایجاد مشکلات رسوبات در مخزن شده است.

خروجی مدل تحویل رسوب sdr موارد زیر می باشد:
1. میزان کل رسوب تولید شده در منظر
2. بار رسوبی که هر ساله به جریان تحویل میگردد
3. میزان رسوب نگهداری شده در منظر توسط پوشش گیاهی و توپوگرافی

ارزشگذاری خدمات رسوب جزو آن دسته از خدمات اکوسیستمی می باشد که به شدت وابسته به محل منظر و نوع کاربرد جریان آب مورد نظر دارد.