مدل ROMS مخفف Regional Ocean Modeling System می باشد.

نرم افزار roms تحت لینوکس بوده و به شبیه سازی مشخصه های اقیانوسی می پردازد.

مدل اقیانوسی roms قابلیت کوپل شده با مدلهای هواشناسی از جمله WRF را دارد.

نرم افزار roms به حل معادلات پایه-اقیانوسی با فرض اقیانوس سطح آزاد می پردازد و مخنصات تعریف شده در این نرم افزار از نوع terrain following می باشد.

مدل اقیانوسی roms از جمله نرم افزارهای با قابلیت بالا می باشد که هم در نواحی عمیق اقیانوسی و هم در نواحی کم عمق اقیانوس (نواحی ساحلی) قابلیت اجرا دارد و خروجی های دقیقی در تمامی این نواحی خواهد داد.

ورودی های مدل roms شامل پارامترهای اقلیمی، اطلاعات عمق سنجی، پارامترهای هواشناسی و همچنین شرایط اولیه و مرزی می باشد که این ورودی ها را می توان از مدلهای مختلفی از جمله wrf و etopo1 و woa و غیره به دست آورد.

مدل اقیانوسی roms قادر به در نظر گرفتن تغییرات دمای اقیانوس، اثرات باد، شوری، تبخیر، بارندگی، تغییرات عمق اقیانوس و غیره می باشد.