مدل گرده افشانی Pollinator Abundance Crop Pollination یکی از نرم افزارهای Invest به منظور ارزشگذاری خدمات اکوسیستم می باشد.

نرم افزار گرده افشانی Crop Pollination به مدلسازی تاثیر گرده افشانی بر ازدیاد محصولات کشاورزی و ارزشگذاری خدمات گرده افشانی می پردازد.

همانطور که میدانید محصولات کشاورزی به سه گروه از نظر گرده افشانی تقسیم می گردند:
1. محصولاتی که خود گرده افشان هستند
2. محصولاتی که به وزش باد جهت گرده افشانی نیازمند هستند
3. محصولاتی که نیازمند حیوانات و حشرات برای گرده افشانی هستند

در نرم افزار گرده افشانی crop pollination مورد سوم مدلسازی می شود و زنبور وحشی wild bees به عنوان حیوان گرده افشان در نظر گرفته شده است.

مدل گرده افشانی با توجه به ورودیهای کاربر از جمله پوشش گیاهی و کاربری اراضی به محاسبه میزان کندوهای در دسترس در هر پیکسل (به عنوان شاخصی از میزان گرده افشانهای در دسترس) خواهد پرداخت.

سپس با توجه به میزان گلهای موجود در منظر، رنج پروازی زنبورها و فعالیت زنبورها به محاسبه شاخص فراوانی زنبور در هر سلول (به عنوان عامل گرده افشانی) می پردازد.

خروجی های نرم افزار گرده افشانی قادر به محاسبه میزان تغییرات در محصولات کشاورزی با تغییر در کاربری اراضی یا تغییر در مدیریت مزارع خواهد بود.