نرم افزار آسیب پذیری ساحلی Coastal Vulnerability از مجموعه نرم افزارهای invest به منظور ارزشگذاری خدمات اکوسیستمی می باشد.

با توجه به تشدید فعالیتهای انسانی و همچنین تغییرات اقلیمی، مناطق ساحلی بیش از پیش در معرض آسیب پذیری قرار گرفته اند.

هدف از مدل آسیب پذیری سواحل coastal vulnerability بررسی اثرات تغییر در زیستگاههای طبیعی (به منظور توسعه ساحل) روی آسیب پذیری سواحل است.

نرم افزار آسیب پذیری سواحل، با محاسبه شاخص آسیب پذیری cvi در هر پیکسل از منظر، میزان در معرض آسیب بودن هر نقطه از منظر را در برابر فرسایش یا سیلاب محاسبه خواهد کرد.

با ترکیب کردن نتایج مدل با بلوکهای جمعیتی ساکن نواحی ساحلی، نرم افزار قادر به محاسبه مکانهایی خواهد بود که انسانها در آن بیشترین آسیب پذیری را نسبت به وقوع طوفان و امواج طوفان دارند.

مناطق ساحلی تحت تنشهای مختلفی قرار دارند که منجر به آسیب پذیری آنها می گردند مانند سیلاب، طوفان و غیره.

در نرم افزار آسیب پذیری سواحل coastal vulnerability از طوفان به عنوان تنش آسیب رسان در مدلسازی استفاده شده است.