اکوسیستمهای آبی ظرفیت جذب بسیار بالای کربن CO2 را دارند.

تخمین زده شده است که ظرفیت اکوسیستمهای آبی در ترسیب کربن از ظرفیت کل اتمسفر بیشتر می باشد.

نرم افزار coastal blue carbon یکی از نرم افزارهای ارزشگذاری خدمات اکوسیستمی invest می باشد.

مدل blue carbon به منظور تخمین میزان کربن ترسیب شده در منظر ساحلی وارد شده توسط کاربر ارائه شده است.

نرم افزار coastal blue carbon قادر به تخمین میزان کربن ترسیب شده، میزان کربن منتشر شده در اثر تخریب اکوسیستم و همچنین ارزشگذاری اقتصادی میزان کربن ترسیب شده است.

در مجموعه نرم افزارهای invest یک نرم افزار ترسیب کربن اکوسیستم زمینی نیز وجود دارد که به مدل carbon sequestration معروف می باشد که کاری مشابه با نرم افزار coastal blue carbon برای اکوسیستمهای زمینی انجام میدهد با این تفاوت که در نرم افزار مدلسازی ترسیب کربن آبی نرم افزار قادر به محاسبه میزان انتشار می باشد که این ویژگی در مدل ترسیب کربن زمینی وجود ندارد.

در مدل blue carbon سه مخزن یا جاذب برای ترسیب کربن معرفی شده است که شامل زیست توده زنده، زیست توده مرده و خاک می باشد.