مدل globio مخفف global biodiversity یکی از نرم افزارهای موجود در مدل invest به منظور ارزشگذاری خدمات اکوسیستمی می باشد.

همانطور که میدانید، فعالیتهای انسانی باعث ایجاد تغییرات عمده در تنوع زیستی و اکوسیستمها در سراسر جهان می شود.

مدلهایی مانند globio برای کمّی سازی و عددی سازی این تغییرات و ارزیابی اثربخشی اقدامات صورت گرفته برای حفظ و احیای گونه ها و اکوسیستمها به کار می رود.


نرم افزار تنوع زیستی globio به منظور محاسبه شاخص تنوع زیستی از کمیت MSA (میانگین فراوانی گونه ها) استفاده می کند.

مدل globio به محاسبه اثرات عوامل استرس زا بر فراوانی گونه ها می پردازد.

عوامل استرس زا یا به عبارت دیگر عوامل انسانی شامل موارد متعددی است که در ذیل برخی از آنها ذکر شده است:
1. تغییر کاربری
2. ساخت و ساز
3. از بین رفتن یکپارچگی زیستگاه
4. اثرات لبه ای
....

خروجی های مدل معیاری جهت مقایسه منظر کنونی با حالت بکر آن است و نشان دهنده فاصله منظر کنونی از حالت بکر دارد.

همچنین از نرم افزار globio می توان برای تعریف سناریویهای مختلف استفاده کرد مثلا می توان با تغییر عوامل استرس میزان تغییرات در فراوانی گونه ها را بررسی کرد.