در ویدئوی زیر به صورت کامل در خصوص کربن آبی توضیح داده ام.

کربن آبی یا blue carbon به میزان کربنی که توسط اکوسیستمهای آب شور از اتمسفر جذب و ترسیب می شود گویند.

ظرفیت اقیانوسها و جنگلهای آب شور و علفزارهای آبشور در ترسیب کربن بسیار بیشتر از اکوسیستمهای خاکی است.

در پستهای آینده در خصوص مدلسازی کربن آبی و ارزشگذاری کربن آبی صحبت خواهد شد.


https://aparat.com/v/DwlRZ