نرم افزار hazmat مخفف hazardous material می باشد که به معنی مواد خطرناک است.
نرم افزار hazmat یک نرم افزار آمریکایی می باشد.
مدل هزمت hazmat یک راهنمای کاربردی در مواقع اضطراری جهت پاسخ به حوادث مواد شیمیایی می باشد.
نرم افزار هزمت hamzat اصولی مشابه با نرم افزار wiser و نرم افزار hem دارد.
نرم افزار hamzat دارای کتابخانه های جامعی در خصوص شناسایی انواع مواد خطرناک، نحوه واکنش، محاسبه ریسک و غیره می باشد.
یادگیری نرم افزار hazmat برای دانشجویان، کارکنان آتش نشانی، امدادگران، مدیران hse،پرسنل مدیریت بحران و غیره مفید خواهد بود.
نرم افزار hamzat یک راهنمای کامل جهت شناسایی، تشخیص، مقابله با انواع مواد خطرناک اعم از شیمیایی، پرتوزا، بیولوژیکی و غیره می باشد که به صورت گام به گام و مطابق با استانداردهای عملیاتی مختلف مراحل مواجهه و واکنش سریع به حوادث شیمیایی را فراهم می کند.