استفاده از آب شیرینکن ها سالهاست که مورد استفاده قرار گرفته و هر روزه تعداد تاسیسات آب شیرین کن بیشتر می گردد.

روش اسمز معکوس ro از متداولترین تکنیکهای شیرین کردن آبهای شور و آبهای دریا می باشد.

نرم افزار q+ ارائه شده توسط شرکت lg جهت مدلسازی فرایند اسمز معکوس استفاده می گردد.

مدل q+ projection با در نظر گرفتن تمامی پارامترها و تاسیسات لازم به مدلسازی فرایند اسمز معکوس می پردازد.

در فرآیند مدلسازی اسمز معکوس با نرم افزار q+ از ممبران های ساخت شرکت lg استفاده شده است.

نرم افزار q+ نسبت به سایر نرم افزارهای مدلسازی اسمز معکوس مانند هایدروناتیک hydranautics و یا نرم افزار wave دارای کاربری بسیار راحتتر و user friendly می باشد.