در این بخش در خصوص نرم افزار gabi صحبت خواهد شد.

نرم افزار gabi مدلی آلمانی جهت ارزیابی اثرات زیست محیطی فرایندها و محصولات مختلف است.

مدل gabi همانند نرم افزار سیماپرو simparo برای مدلسازی چرخه حیات مورد استفاده قرار میگیرد.

در زمینه مدلسازی چرخه حیات سه نرم افزار simapro، gabi و open lca قابلیت استفاده دارند.