نرم افزار wiser مخفف wireless information system for emergency respondersمی باشد.
مدل wiser یک نرم افزار آمریکایی می باشد که جهت ایمنی در مواجهه با مواد خطرناک اعم از شیمیایی، مواد رادیواکتیو و بیولوژیکی ارائه شده است.
نرم افزار wiser لیست کاملی از مجموعه مواد خطرناک به همراه اثرات سلامتی آنها دارد.
همچنین مدل wiser راهکارهایی جهت مواجهه با این مواد در حوادث و جلوگیری از آسیب و حفظ ایمنی ارائه کرده است.
این نرم افزار اطلاعات کاملی در زمینه خصوصیات فیزیکی، شیمیایی، بهداشتی، سرطانزایی، بیماری زایی، مسمومیت و غیره هر ماده شیمیایی ارائه می کند.
همچنین این نرم افزار قابلیت ارائه محدوده خطر به صورت دو بعدی و سه بعدی روی نقشه های هوایی و google map را نیز دارد.
نرم افزار wiser اصولی مشابه با نرم افزارهای hazmat، phast، aloha و hem3 دارد.
نرم افزار wiser در دو نسخه ویندوزی و اندرویدی ارائه شده است.
مدل wiser رایگان بوده و می توان از وبسایتهای مذکور دانلود نمود.