نرم افزار dssat مخفف Decision Support System for Agrotechnology Transfer می باشد.

مدل dssat از جمله نرم افزارهای 3 فاری می باشد که به اندرکنش بین گیاه، اتمسفر و خاک جهت مدلسازی رشد می پردازد.

نرم افزار dssat به مانند سایر نرم افزارهای مدلسازی رشد گیاه همچون aquacrop دارای ماژولهای مختلفی می باشد که هر یک وظیفه مشخص خود را دارند.

در حال حاضر در ورژن آخر dssat 4.7.5 تعداد 42 محصول crop مختلف قابل مدلسازی می باشد.

از ویژگی های dssat می توان به در نظر گرفتن اصلاح نژاد و مدلسازی ژنتیک محور و همچنین توجه به توسعه پایدار بر مبنای تعادل بین کربن آلی خاک و نیتروژن اشاره کرد.

مانند سایر نرم افزارهای مدلسازی محصولات و گیاهان، مدل dssat نیز قادر به در نظر گرفتن تاثیرات مدیریت مزرعه، نحوه آبیاری، شرایط اقلیمی، اثرات گرمایش جهانی co2 و غیره می باشد.