در سالهای اخیر مفهوم توسعه پایدار بیش از هر زمانی مورد توجه قرار گرفته است.

مفاهیمی مانند بیواکونومی bioeconomy یا sustainability impact assessment یا به اختصار SIA و همچنین مفهوم همبست nexus وارد حوزه مهندسی و اقتصاد و سیاست شده است.

بنابراین توجه جهان به بحث توسعه پایدار باعث ایجاد شاخه ها و گرایشها و مطالعات و علوم جدیدی شده است.

یکی از این مباحث موضوع همبست یا نکسوس nexus می باشد.

در موضوع نکسوس ما به دنبال مدلسازی یکپارچه سیستمهای انرژی-محیط زیست و آب هستیم.

با توجه به اثرگذاری هر یک از این المانها روی دیگری، به منظور توسعه پایدار می بایست تمامی این المانها به صورت یکپارچه دیده شوند.

انجام طرحها و پروژه ها با رویکرد همبست nexus تضمین کننده توسعه پایدار و به حداقل رساندن sia خواهد شد.

در این زمینه دو نرم افزار leap و weap معرفی و ارائه شده اند که می تواند در کنار هم باعث مدلسازی یکپارچه جریان انرژی و آب گردند.

هر حوزه آب و انرژی جهت مدلسازی همبست و برنامه ریزی در حوزه انرژی و محیط زیست نیازمند دانستن اطلاعات میزان تقاضا، عرضه، نحوه توزیع، اثرات محیط زیستی و غیره هستیم.

مدل weap مخفف water evaluation and planning و مدل leap مخفف long-range Energy planning model می باشد.

اهمیت آب و انرژی و وابستگی و همبستگی این دو به یکدیگر منجر به ایده مدلسازی یکپارچه نکسوس شده است.