مدل simba water دومین نرم افزار از مجموعه نرم افزارهای simba می باشد.

مدلهای سیمبا بیوگار simba#biogas و سیمبا واتر simba#water هر دو توسط شرکت inCTRL Solutions ارائه شده است.

شرکت inCTRL Solutions شرکتی کانادایی آمریکایی بوده که در زمینه آب، فاضلاب و بیوگاز فعالیت می کند.

مدل simba water یک شبیه ساز یکپارچه جهت مدلسازی سیستم جمع آوری و تصفیه آب و فاضلاب است.

نرم افزار سیمبا واتر simba water قادر به مدلسازی یکپارچه تجهیزات، فرآیندها، کنترلها و هزینه های جمع آوری و تصفیه آب و فاضلاب است.

در مدل simba water روشهای مختلف تصفیه فاضلاب اعم از هضم بی هوازی، لجن فعال و غیره را میتوان شبیه سازی کرد.

در مدل simba water کاربر قادر است انواع فیلترها ممبرانی MBBR, MABR, AGS و همچنین بیو راکتورهای غشایی مختلف را مدلسازی کند.

انواع شبکه های جمع آوری آب و فاضلاب اعم از هیدرودینامیکی و هیدرولوژیکی را میتوان در مدل سیمبا واتر شبیه سازی کرد.