نرم افزار سیمبا بیوگاز SIMBA#Biogas مدلی جهت مدلسازی بیو راکتور و تاسیسات تولید بیوگاز می باشد.

مدل سیمبا بیوگاز simba biogas قادر به شبیه سازی تاسیسات تولید بیوگاز از ضایعات کشاورزی است.

با نرم افزار simba#biogas کاربر قادر خواهد بود استراتژی های مدیریتی مخلتف و مقادیر مختلف خوراک ورودی را در تاسیسات تولید بیوگاز بکار بگیرد و میزان خروجی بیوگاز را تحت سناریوهای مختلف ارزیابی کند.

این نرم افزار قادر به تحلیل فرایندهای بیوشیمیایی رخ داده در تاسیسات می باشد.

در مدل simba biogas کاربر قادر به اعمال گستره دمایی وسیعی جهت رشد باکتریهای مزوفیل و ترموفیل است.

در نرم افزار simba#biogas کاربر قادر به مدلسازی کامل سیستم های گازی و متعلقات آن اعم از دمنده ها، هواکشها، شیرآلات، CHP و غیره است.

مدل simba biogas انعطاف پذیری بالایی در خوراک ورودی دارد و میتوان مخلوطهای مختلفی از خوراکهای کشاورزی را در ورودی آن تعریف کرد.

نرم افزار simba biogas دارای کاربر گرافیکی قدرتمندی بوده و کار با آن راحت است.

همچنین مدل سیمبا بیوگاز از نظر خروجی نیز قادر به تولید نمودارها و ریپورتهای متنوعی اعم از دیاگرام سنکی Sankey می باشد.