مدلسازی اقلیم شهری urban climate به مجموعه مطالعات در خصوص ارتباط انسان و infrastructures گفته می شود.

موضوعاتی از قبیل جزایر حرارتی، تاثیر فضای سبز و کاربری اراضی بر خنکی شهرها، کاهش آلودگی هوای شهری و غیره از جمله موارد مرتبط با urban climate و مدلسازی اقلیم شهری است.

کاربری اراضی نقش اصلی در مدلسازی اقلیم شهری بازی میکند.

نرم افزار آلمانی MUKLIMO_3 از معروفترین مدلهای اقلیم شهری می باشد.

ورودی های مدلهای اقلیم شهری مواردی از جمله کاربری اراضی، چیدمان ساختمانها، دما، سرعت و شرایط اقلیمی در روزها و ماههای مختلف سال می باشد.

خروجی های مدلهای اقلیم شهری، مواردی از جمله نقاط تنش حرارتی، میدان سرعت و غیره می باشد.

نمونه خروجی از مدل MUKLIMO_3 را در شکل زیر ملاحظه می فرمایید:

grafik_ls_en.jpg;jsessionid=9082936F09CA7C5C6A692AAE584493CF.live31093.jpg