در این پکیج آموزشی به آموزش نرم افزار recreation مدلسازی خدمات گردشگری خواهیم پرداخت.

نرم افزار recreation از مجموعه مدلهای موجود در نرم افزار invest می باشد.

مدل recreation بر پایه داده های gis کار میکند و با توجه به وجود ویژگیهای طبیعی در محدوده مورد نظر اعم از وجود حنگل، دریاچه، هتل، دسترسی و غیره به تخمین میزان بازدید میپردازد.

سپس با توجه به میزان بازدید تخمین زده شده میتوان ارزشگذاری خدمات اکوسیستمی را انجام داد.

مدل تفریح و گردشگری recreation توسط دانشگاه استنفورد آمریکا ارائه شده است.