حفظ تنوع زیستی مهمترین داولویت در حفاظت از محیط زیست و خدمات اکوسیستمی می باشد.

ارتباط بین کیفیت زیستگاه و خدمات اکوسیستمی بنابراین بسیار تنگاتنگ و روشن است.

در نرم افزار habitat quality کیفیت و کمیاب بودن زیستگاه شاخصهایی برای تنوع زیستی می باشد.

در نرم افزار habitat quality به تخمین میزان زیستگاه و انواع پوشش گیاه در سراسر منطقه مورد مطالعه پرداخته و میزان تخریب هر یک را مشخص می کنیم.

در مدل کیفیت زیستگاه habitat quality کیفیت و کمیاب بودن زیستگاه تابعی از چهار عامل زیر در نظر گرفته شده است:
1. تاثیر نسبی هر تهدید
2. حساسیت نسبی هر نوع زیستگاه به هر تهدید
3. فاصله بین هر زیستگاه تا منابع تهدید
4. میزان حفاظت شده بودن یا نبودن محل مورد مطالعه

نرم افزار کیفیت زیستگاه habitat quality از مجموعه نرم افزارهای ارزشگذاری خدمات اکوسیستمی Invest می باشد و توسط دانشگاه استنفورد ارائه شده است.

مدل کیفیت زیستگاه habitat quality بر پایه لایه های شیپ فایل shp و رستر فایلها کار میکند.