نرم افزار fisheries از مجموعه مدلهای ارائه شده در نرم افزار Invest می باشد.

مدل شیلات fisheries برای محاسبه جمعیت گونه های مختلف با در نظر گرفتن پارامترهایی چون زاد و ولد، مهاجرت، صید، وابستگی به زیستگاه و غیره می باشد.

نرم افزار شیلات fisheries می تواند تغییرات قابل انتظار در اثر تعریف سناریویهای مختلف توسط کاربر را تخمین زده و خروجی دهد.

مدل صید و ماهیگیری fisheries جهت ارزشگذاری خدمات اکوسیستمی در بخش شیلات مورد استفاده قرار می گیرد.

مدل fisheries توسط دانشگاه استنفورد ارائه شده است.

نرم افزار صید و ماهیگیری fisheries بر پایه داده های gis و کار بر روی لایه های شیپ shp فایل و رستر فایل و جداول csv کار میکند.

به صورت پیش فرض در نرم افزار شیلات و صید و ماهیگیری fisheries چهار گونه آبزی شامل سه نوع خرچنگ و یک نوع میگو را مدلسازی میکند اما امکان اضافه کردن گونه های دیگر توسط کاربر فراهم شده است.