مدل Aerosolved یک مدل دینامیک سیالاتی CFD می باشد.

این کد محاسباتی بر اساس کدهای OpenFOAM نوشته شده است.

کار اصلی این مدل شبیه سازی نحوه تشکیل، انتقال و تغییرات مخلوطهای ذرات با اندازه های مختلف می باشد.

این کد با هدف مطاله رفتار دینامیکی ذرات از بدو تشکیل، تکامل، انتقال و نهایتا ته نشست طراحی شده است.

از کاربردهای مهم مدل Aerosolved طراحی دستگاههای پزشکی تنفسی، دستگاههای تولید ذرات، علوم اتمسفری و غیره می باشد.

مدل Aerosolved یک مدل اویلری می باشد که قادر به در نظر گرفتن اندازه و توزیع ذرات است.

مکانیزمهایی که در مدل Aerosolved در نظر گرفته شده است شامل موارد زیر است:


  1. هسته زایی
  2. تبخیر
  3. تقطیر
  4. برخورد
  5. ته نشست


مدل Aerosolved در کشور هلند توسعه و ارائه شده است.