در فلرها با توجه به حرارت بالای شعله و عدم امکان نمونه برداری متداول، برای تعیین میزان نشر آلودگی از روشهای تخمینی مانند موازنه شیمیایی و همچنین ضرایب نشر EPA استفاده می شود
ضرایب نشر EPA بر مبنای اندازه گیری های گسترده به روشهای خاص و همچنین نتایج آزمایشگاهی در خصوص فلرها در شرایط عملیاتی مختلف بوده است

به منظور اطلاع از روند تعیین ضرایب نشر فلرها و آزمایشات صورت گرفته در EPA در این خصوص می توانید به لینک زیر مراجعه فرمایید

https://www3.epa.gov/ttnchie1/old/ap...05_jan1995.pdf