مدل HadCM3 نرم افزار رسمی پیش بینی وضع هوا در کشور انگلستان England است.

نرم افزار HadCM3 مخفف Hadley Centre Coupled Model, version 3 می باشد.

مدل HadCM3 یک مدل گردش عمومی می باشد که در آن اتمسفر و اقیانوس کوپل شده اند.

این مدل عملکردی مشابه با مدلهای MM5 و WRF دارد.

از خروجی ها و پیش بینی های مدل HadCM3 در سناریوهای گرمایش جهانی در گزارش سوم IPCC استفاده شده است.

مدل HadCM3 دارای دو مدل مجزای اتمسفری و اقیانوسی می باشد که به صورت جداگانه کدنویسی شده اند اما در اجرای مدل با هم کوپل می گردند.

مدل اتمسفری آن HadAM3 و مدل اقیانوسی آن HadOM3 نام دارد.

مدل HadCM3 را می توان بدون در نظر گرفتن جزییات دقیق اندرکنش اتمسفر و اقیانوس نیز ران کرد که به آن مدل HadSM3 گفته می شود. این نوع ران بسیار سریعتر از حالت اجرای full dynamic است. در این حالت به جای کوپل HadAM3 با HadOM3 از کوپل HadAM3 با مدل اقیانوسی SLAB استفاده می گردد.