در این بخش به بحث و آموزش در خصوص کاربرد آمار در مهندسی محیط زیست خواهیم پرداخت